Petitie wijkraden Haarlem – tegen 2000 nieuwe woningen en geen verkeerplan!

Beste leden van de gemeenteraad Haarlem, 

De voorzitters van 23 wijkraden, samen meer dan 110.000 wijkbewoners vertegenwoordigend, maken zich zoals reeds eerder in de email van afgelopen zaterdag vermeld grote zorgen over de toenemende belasting en het dichtslibben van onze wegen. Wij constateren dat een aantal wegen al dicht geslibd zijn, dat onze stad reeds nummer 1 filestad van Nederland is geworden en dat veel wegen niet conform de richtlijnen van CROW en Haarlem Duurzaam zijn ingericht. 

Die zorgen zijn toegenomen door de geplande nieuwe “ontwikkelzones” en andere kleinschalige verdichtingsprojecten. In deze plannen worden mobiliteits-knelpunten benoemd zonder dat er een integraal mobiliteitsplan aan ten grondslag ligt.  Nu worden oplossingen per zone gevonden en knelpunten elders als gevolg van deze micro oplossingen zijn dan niet in kaart gebracht noch passend in een plan. Daarbovenop komt nog dat de ontwikkeling van het mobiliteitsplan verdaagd is (2020) en los gekoppeld is van het ontwikkelplan van de zones (vermeldt in de stukken van de laatste vergadering van de commissie ontwikkeling). 

De voorzitters willen; de koppeling handhaven tussen zone ontwikkeling en het integrale mobiliteitsplan, een financiële onderbouwing van dit integrale mobiliteitsplan en dit als eerste prioriteit zien. Waarna er een akkoord moet worden gegeven door de commissie ontwikkeling en raad voordat voordat de zone ontwikkeling wordt hervat. 

Een invoering van zo’n mobiliteitsplan dat een lange bestendigheid moet hebben duurt jaren maar uitstel is geen optie. Wij beseffen dat de uitvoering waarschijnlijk de draagkracht van Haarlem te boven gaat maar wij zijn verheugd dat de raad inmiddels met zowel de gedeputeerde staten, de overheid als de MRA in gesprek is. 

Wij willen u verzoeken om zeker in het kader van de nieuwe democratie
 de zorgen van de bewoners serieus te nemen en het college vragen langs de genoemde lijnen de plannen te herstructureren en hen te laten aangeven waar de knelpunten liggen bij deze ombuiging.

Het is nu tijd om over de 4 jaar verkiezings-ritme heen te kijken en te investeren in die alsmaar uitgestelde mobiliteit en leiderschap te tonen. Dat is wat de voorzitters en bewoners van u vragen. Dat zal pijn doen voor u en voor ons maar niets doen of uitvoeren van deeloplossingen is een gepasseerd station dat is de overtuiging van veel van de bewoners in onze wijken.


Tot slot menen wij dat hiermee wordt voldaan aan de integrale aanpak van de hoofddoelen Wonen, Voorzieningen en Mobiliteit, zoals in het programmacontract ‘Groei van Haarlem’ door u als raad op 19 april jl. is vastgesteld.
2019-11-15-Petitie-mobiliteit-wijkraadsvoorzitters
Download