oud-vervolg HAARLEM KLEM!

Zolang het verkeer in en om Haarlem klem staat, staat er een rem op de regio. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid, het milieu en de veiligheid. Enkele jaren geleden is een burgerinitiatief ontstaan om de decennia oude impasse rond bereikbaarheid van Haarlem en de aangrenzende gemeenten te helpen doorbreken en het gesprek hierover aan te gaan met de overheid en andere belanghebbenden. Dit initiatief kreeg vorm in de stichting STEL, opgericht door de wijkraden Koninginnebuurt en Bosch & Vaart, Haarlem.
HAARLEM KLEM is het platform waarop dit burgerinitiatief zichtbaar wordt gemaakt: nieuws, activiteiten en kennis op het gebied van mobiliteit en politiek in de regio.

Kleine oorzaken…

Sinds 2011 maken de bewoners aan het traject Van Eedenstraat – Emmabrug bezwaar tegen de verkeersdruk. Er persen zich dagelijks teveel auto’s, fietsers, bussen en zwaar verkeer door een kronkelige straat van 7,9 meter breed, die oorspronkelijk ontworpen is voor lokaal verkeer. Twee basisscholen, twee kinderdagverblijven en een gezondheidscentrum staan borg voor veel kwetsbare verkeersdeelnemers. Dit leidde reeds tot ongelukken en diverse bijna-ongelukken, waarbij ook kinderen betrokken waren. Daarnaast veroorzaakte een zonk in het wegdek dat kopjes rammelden in de kasten en muren scheurden. Een dozijn aanwonenden vormden een Wegcomité, om de slag met de gemeente aan te gaan. De scope werd breder dan de zonk, om geen waterbedeffect te creëren met andere straten.

Grote gevolgen…

Na jaren van vertraging kondigde gemeente in juni 2016 groot onderhoud in de betrokken straten aan (‘Project Julianastraat e.o.’). Er startte een participatietraject. De deskundige benadering van het Wegcomité trok de aandacht bij de gemeente en toenmalig wethouder Sikkema. De gemeente presenteerde haar ideeën in een Voorlopig Ontwerp. Het Wegcomité constateerde dat het kernprobleem – het gebruik van smalle wegen als doorgaande route – echter niet was opgelost. Zij formuleerden hun inzichten in een Zienswijze, die gesteund werd door maar liefst 80 adressen én de wijkraad Koninginnebuurt.

De start van STEL

De wijkraden Koninginnebuurt en Bosch & Vaart sloegen, samen met het Wegcomité, de handen ineen. Zij hebben immers evenveel last van de oost-west verkeersstromen over Emmabrug en Schouwtjesbrug. De eerste stap was om, in overleg met de gemeente, het vrachtverkeer op beide bruggen te weren. Aansluitend richtten beide wijkraden STEL op: Stichting Tunnel en Leefbaarheid. STEL richt de focus op mobiliteit in en om de woonkernen in Zuid-Kennemerland. De problemen rond veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid, worden, o.a. door bouwprojecten en groei van mobiliteit, steeds groter. De gemeenten in de regio én de provincie zijn hier al decennia mee bekend, maar een oplossing is nog niet in zicht.

STEL zet zich in om met het openbaar bestuur en andere organisaties, het gesprek hierover aan te gaan.

Wat wil STEL?

STEL wil vaart te brengen in de moeizame discussies rond de mobiliteit en infrastructuur, in Haarlem en in de buurgemeenten. Dit brengt met zich mee dat STEL inhoudelijke, politiek-bestuurlijke en communicatieve expertise ontwikkelt. Zo is er een website met een publiek toegankelijke kennisbank. Onze potentiele gesprekspartners bevinden zich in de regionale gemeenten, de provincie Noord-Holland, en tevens in bedrijven en stichtingen.

Een ringweg rond Haarlem biedt alle gemeenten een goede oplossing. Stelt u zich voor: het doorgaande verkeer – auto’s en zwaar verkeer – verdwijnt uit het centraal stedelijk gebied, dat daarmee voor een deel weer wordt teruggegeven aan de bewoners. Het wordt via de randweg, sneller dan nu, naar hun bestemming geleid. Vele steden gingen Haarlem hierin voor.

STEL hangt niet zozeer aan het type oplossing, zolang die er maar komt. Wellicht is een tunnel de beste keuze. Overigens worden de kosten hiervan soms schromelijk overdreven. Er circuleren bedragen die het veelvoud zijn van vergelijkbare, inmiddels gerealiseerde tunnels.

Hoe zit STEL in elkaar?

STEL kent een klein bestuur, waarin beide wijkraden vertegenwoordigd zijn, en drie autonome teams. Hiervoor wordt momenteel versterking gezocht. Elk team heeft een coördinator, enkele leden en eigen netwerk van externe deskundigen.

  • Team 1 focust op mobiliteit en infrastructuur en voorts op stedenbouwkunde, tunnel- en wegenbouw, mobiliteit van de toekomst enz.
  • Team 2 focust op de strategie, het politieke speelveld en het openbaar bestuur, zowel op gemeentelijk als provinciaal niveau, regionale overlegorganen en het juridische vlak.
  • Team 3 focust op communicatie, zowel met de achterbannen als met diverse belanghebbenden. Er wordt een website ontwikkeld die onder meer een kennisbank zal bevatten, en de nieuwste ontwikkelingen zal bijhouden.

Wij streven er naar de teams in het komende half jaar op sterkte te krijgen. Belangstellenden zijn welkom en kunnen een mail sturen naar Michael Nieweg, secretaris, via stel2017@xs4all.nl  zie o